Waar bent u op zoek naar?

Premium brand of Affinity Barber

+31 (0)6 49 34 98 49
Ella Fitzgeraldplein 34, 3543 EP Utrecht

Algemene Voorwaarden

1 Algemeen
2 Overeenkomst
3 Toestemming
4 Informatie
5 Tarieven en zorgverzekering
6 Betaling
7 Behandelingen
8 Annulering
9 Aansprakelijkheid
10 Klachten
11 Nietigheid
12 Toepasselijk recht
13 Garanties
14 Wijziging voorwaarden

1 Algemeen
1.1 In deze voorwaarden wordt onder “Elegantiae Esthetic Clinic” verstaan Elegantiae
Esthetic Clinic gevestigd te Utrecht, aan de Ella fitzgeraldplein 34 3543 EP te Utrecht.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die Elegantiae Esthetic Clinic
opdracht geeft tot behandeling.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk
vertegenwoordiger.

1.4 In deze voorwaarden wordt onder “behandeling” verstaan de behandeling voor o.a.
definitieve ontharing met behulp van de door Elegantiae Esthetic Clinic te hanteren
(laser-)apparatuur en bijbehorende hulpmiddelen.

1.5 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en
Elegantiae Esthetic Clinic.

1.6 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Elegantiae Esthetic Clinic voor
de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.

1.8 De cliënt behoort zich bij Elegantiae Esthetic Clinic behoorlijk te gedragen; volgens
algemeen aanvaarde normen. lndien cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen
onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Elegantiae Esthetic Clinic het recht de cliënt
zonder opgaaf van redenen de toegang tot Elegantiae Esthetic Clinic weigeren.


2 Overeenkomst
2.1 De overeenkomst tussen Elegantiae Esthetic Clinic en de cliënt behelst de opdracht van
de cliënt aan de Elegantiae Esthetic Clinic tot behandeling.

2.2 Elegantiae Esthetic Clinic zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De cliënt zorgt ervoor dat
alle gegevens, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling
tijdig aan Elegantiae Esthetic Clinic wordt doorgegeven.

2.3 Elegantiae Esthetic Clinic zal, zoveel als redelijkerwijs mogelijk, de cliënt informeren over
financiele consequenties van eventuele wijzigingen of aanvullingen van de behandeling.

2.4 Elegantiae Esthetic Clinic is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of
ongebruikelijke verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3 Toestemming
3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst
schriftelijk, onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud toestemming daartoe aan
Elegantiae Esthetic Clinic door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier van
Elegantiae Esthetic Clinic.

3.2 De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid
– toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die
relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.

3.3 Elegantiae Esthetic Clinic kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming
schriftelijk bevestigt.

3.4 Elegantiae Esthetic Clinic is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die de client heeft meegedeeld tijdens de intake en/of behandeling.

3.5 De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een
rechterlijke uitspraak, Elegantiae Esthetic Clinic verplicht is de vertrouwelijke informatie
aan derden te verstrekken.

4 Informatie
De cliënt dient de Elegantiae Esthetic Clinic tijdig op de hoogte te brengen en houden
van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5 Tarieven en zorgverzekering
5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst,
voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast en/of worden
geïndexeerd.

5.2 De cliënt draagt er zelf en tijdig zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn
verzekeraar (indien van toepassing) de behandeling vergoedt. Voorts is het de
verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te
declareren.

6 Betaling
6.1 Cliënt betaalt direct na de behandeling contant of per pin.

6.2 lndien cliënt kiest voor een pakket van behandelingen, geschiedt betaling vooraf, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.

6.3 Indien Elegantiae Esthetic Clinic de cliënt op rekening behandelt, zorgt de cliënt voor
volledige betaling binnen 14 dagen en wordt het betreffende bedrag op de betrokken
rekening van Elegantiae Esthetic Clinic onder vermelding van het factuurnummer en
soort behandeling voldaan.

6.4 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde
gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur, eventueel vermeerderd met
wettelijke rente en (buitengerechtelijke) kosten.

6.5 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

6.6 In het geval de cliënt de factuur na verzoek c.q. sommatie van Elegantiae Esthetic Clinic
niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in gebreke en verzuim. Elegantiae Esthetic Clinic
is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de
wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Elegantiae Esthetic Clinic is alsdan
tevens zonder nadere aankondiging bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De
kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke
kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.

6.7 Bij betalingsachterstand is Elegantiae Esthetic Clinic bevoegd om verdere behandeling op
te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe contante betaling.

6.8 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen
Elegantiae Esthetic Clinic indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Elegantiae
Esthetic Clinic instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.9 Aanbiedingen in alle uitingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de
voorraad strekt.

6.10 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt.

7 Behandelingen
7.1 Elegantiae Esthetic Clinic spreekt vooraf met de cliënt over de aard, het doel en het te
verwachten resultaat van de voorgenomen behandeling.

7.2 Elegantiae Esthetic Clinic stelt de cliënt op de hoogte van het feit dat de cliënt zowel voor
als na de behandeling bepaalde richtlijnen in acht moet nemen om een zo optimaal
mogelijk resultaat te verkrijgen.

7.3 De cliënt stelt Elegantiae Esthetic Clinic op de hoogte van eventueel medicijngebruik en eventuele overgevoeligheidsreacties op medicijnen en andere producten.

7.4 lndien de cliënt tijdens het behandeltraject medicijnen gaat gebruiken of andere
medicijnen krijgt voorgeschreven, dient de cliënt dit direct te melden aan Elegantiae
Esthetic Clinic. Dit geldt ook voor een verandering van de gezondheidstoestand waarin
de cliënt verkeert.

7.5 Na een behandeling kan de huid een reactie geven. Elegantiae Esthetic Clinic stelt de
cliënt hiervan op de hoogte tijdens de behandeling. Te denken valt hierbij aan; irritaties,
roodheid , branderigheid, verbranding, etc. lndien na de behandeling een bijwerking
optreedt, neemt de cliënt direct contact op met Elegantiae Esthetic Clinic om dit te
melden.

7.6 Voor een blijvend resultaat zijn nabehandelingen noodzakelijk. De cliënt is daarvan op de
hoogte.

8 Annulering
8.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij/zij dit uiterlijk
achtenveertig (48) uur van tevoren bij Elegantiae Esthetic Clinic af te zeggen.
8.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan zal Elegantiae Esthetic Clinic een percentage van
50 % van de behandelkosten bij betreffende cliënt in rekening brengen.

8.3 lndien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt,
mag Elegantiae Esthetic Clinic de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het
gehele afgesproken honorarium berekenen.

8.4 lndien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd aankomt, mag
Elegantiae Esthetic Clinic de afspraak annuleren en het geheel afgesproken honorarium
van de behandeling berekenen.

8.5 Elegantiae Esthetic Clinic moet zelf bij verhindering voor een afspraak zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak dit aan de cliënt melden.

8.6 Afspraken dienen per e-mailbericht of telefonisch te worden geannuleerd. De annulering
wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door Elegantiae Esthetic Clinic is
ontvangen. Indien cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de
verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van Elegantiae
Esthetic Clinic, kan geen reden zijn van het niet tijdig afzeggen van de afspraak.

8.7 Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 7 lid 1 t/m 6 te houden,
indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en
jurisprudentie daarover zegt.

9 Aansprakelijkheid
9.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of
niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot
aansprakelijkheid van Elegantiae Esthetic Clinic leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt
tot het bedrag waarop de door Elegantiae Esthetic Clinic afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Elegantiae Esthetic Clinic is evenwel niet
aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt
in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Elegantiae Esthetic Clinic.

9.2 Elegantiae Esthetic Clinic is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan
de huid door o.a. tatoeages, piercings, moedervlekken en/of pigmentvlekken.

9.3 Elegantiae Esthetic Clinic is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op de huid
na de behandeling(en).

9.4 Elegantiae Esthetic Clinic is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van
persoonlijke eigendommen die de client heeft meegenomen naar Elegantiae Esthetic
Clinic.

9.5 Artikel 8.5 is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Elegantiae
Esthetic Clinic zelf.

9.6 Elegantiae Esthetic Clinic heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen,
indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Elegantiae Esthetic Clinic
meldt diefstal altijd bij de politie.

10 Klachten
10.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door
Elegantiae Esthetic Clinic, meldt de cliënt dit direct, althans binnen 48 uur. Elegantiae
Esthetic Clinic en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een
oplossing te komen.

10.2 Een klacht zoals genoemd in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden dient door
de cliënt per e-mail ingediend te worden.

10.3 lndien Eelegantiae Esthetic Clinic en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen
komen, kan het geschil voorgelegd worden aan de wetgever of een mediator.

11 Nietigheid
In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de
geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

12 Toepasselijk recht
Op de tussen Elegantiae Esthetic Clinic en de cliënt gesloten overeenkomst, en op
eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.

13 Garanties
13.1 Elegantiae Esthetic Clinic geeft de cliënt 2 weken garantie op de behandelingen en de
producten.

13.2 Deze garantie vervalt indien;
– De cliënt andere producten, welke niet door Elegantiae Esthetic Clinic zijn
geadviseerd, heeft gebruikt;
– De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 3 werkdagen
heeft opgevolgd;
– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

13.3 Elegantiae Esthetic Clinic kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid
haarreductie na de behandeling(en), dan wel het aantal behandelingen voor het
bereiken van de gewenste haarreductie.

14 Wijziging voorwaarden
14.1 Elegantiae Esthetic Clinic behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde
te wijzigen.

14.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt
gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking,
tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand
na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in
de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de
cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar
maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van
de overeenkomst.